_______________________________________________________________________________

Materiale cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017

Declarație privind forma de desfășurare a profesiei

Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru

Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat

Raport anual de activitate pentru anul 2016 (Important! Este obligatorie completarea fiecărui câmp)

Raport anual de activitate simplificat pentru anul 2016  (Important! Este obligatorie completarea fiecărui câmp)

Sistem de cotizații în cadrul CECCAR
Declaratii pe propria raspundere: Declarație-cazier ;Declaratie-capacitate

_______________________________________________________________________________

Formulare raport  ce vor fi valabile începând cu data de 01 martie 2018:

Formulare persoane fizice

INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE FIZICE POT FI DESCĂRCATE AICI

Formular persoane juridice 

INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU PERSOANE JURIDICE POT FI DESCĂRCATE  AICI

______________________________________________________________________________

 

În conformitate cu art 98 şi art.102  ROF CECCAR, "orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, ....., se arată motivele şi  data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului."

Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului,să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.
         
În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana  în cauză va susţine  din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite."


______________________________________________________________________________

În vederea înregistrării în tabloul Corpului a societăților de profil,  membrii CECCAR trebuie să prezinte la Consiliul filialei proiectul actului constitutiv al societății, în vederea avizării în conformitate cu Normele Deontologice-persoane juridice  nr.334/2003 emise de CECCAR.

În conformitate cu Ordinul Institutului National de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională şi Deciziile Biroului Permanent al Consiliului Superior din 25.11.2011 şi din 26.11.2015,  clasele CAEN, în care sunt încadrate activităţile ce pot fi desfăşurate de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi în funcţie de competenţele conferite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, sunt următoarele:

 

 • Pentru expert contabil, respectiv societate de expertiză contabilă:

  Obiect de activitate principal:

   6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal

 Obiecte de activitate secundare:

 5829 – Activităţi de editare a altor produse software

 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 6420 – Activităţi ale holdingurilor
 6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
 6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
 6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

 7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

 8211 – Activităţi combinate de secretariat

 8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat

 8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.

 •   Pentru contabil autorizat, respectiv societate de contabilitate:  

Obiect de activitate principal: 

 6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal

 • Obiecte secundare de activitate:

7810 - Selectare şi plasare forţă de muncă (Se include în ob. sec. de activ., în mod excepţional, doar pe durata de derulare a proiectelor cu finanţare POSDRU)

7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului( poate fi inclus la cerere)

7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă (poate fi inclus la cerere)

 8211 – Activităţi combinate de secretariat( poate fi inclus la cerere)


8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat (poate fi inclus la cerere) ____________________________________________________________

Procedura de obținere Aviz de principiu pentru înregistrarea unei societăți membre CECCAR la Registrul Comerțului aici

Cerere pentru emiterea unui aviz de principiu în vederea constituirii unei societăţi aici

Cerere pentru emiterea unui aviz de principiu în vederea modificării unei societăți aici

______________________________________________________________________________

 • În conformitate cu Decizia Biroului Permanent al Consiliului Filialei n.11/05/19.05.2011, membri care deţin parafa Corpului şi nu au solicitat viza de exercitare a profesiei, sunt invitaţi  la sediul filialei în termen de 15 zile, în vederea clarificării situaţiei, în ceea ce priveşte exercitarea profesiei (solicitarea vizei anuale de exercitare a profesiei sau predarea parafei proprietate a Corpului ).

 • De asemenea, reamintim că în conformitate cu art.43, alin.1 din O.G. nr.65/1994, “exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale”.

 _____________________________________________________________________________

 •  În vederea actualizării dosarelor membrilor şi a bazei de date, în conformitate cu normele CECCAR,  membri filialei înregistraţi ca persoană fizică autorizată la

Direcţia finanţelor publice, trebuie  să trimită filialei (prin e-mail sau prin alte mijloace ), o copie a certificatului de identificare fiscală (C.I.F.).

______________________________________________________________________________

     ANUNȚ IMPORTANT                                 
 

 • În conformitate cu art. 97 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, publicat în Monitorul Ofical al României nr. 601 din 12 august 2008, Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:”

         ... c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an…”                                                                                             

 • Totodată, în conformitate cu art. 98 şi următoarele, ROF CECCAR mai menţionează:

“Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta.La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu  semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului.

Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.

Faptul că cel interesat a  cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile  comise anterior cererii sale.

Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a  mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici  regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.”

 

 • În conformitate cu art.8, pct. b, alin. 2 din Normele CECCAR nr. 8261/07.07.2009 privind statutul membrilor inactivi , statutul de inactiv poate fi solicitat cu ocazia acordării vizei anuale, dar nu mai târziu de 1 martie a fiecărui an, pe bază de cerere fundamentată legal . De asemenea, în conformitate cu art.2, 4 şi art.5 din Normele nr.8261/07.07.2009, în   vederea fundamentării cererii şi a clarificării motivelor de inactivitate, reamintim:

 • Membrul inactiv este membrul care, la cererea sa, arată că nu poate să exercite profesia sau anumite activităţi componente ale acesteia, ca liberprofesionist sau ca angajat fără a aduce atingere interesului public sau organismului profesional (CECCAR).

 • Calitatea de angajat în condiţiile Codului Muncii nu constituie prin ea însăşi temei pentru solicitarea statutului de inactiv pentru oricare din membrii Corpului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

 • Inactivitatea poate fi totală, membrul respectiv neputind exercita pentru terţi niciuna din activităţile profesionale, ca urmare unor interdicţii impuse prin acte normative, parţială, când membrul în cauză nu poate exercita pentru terţi numai anumite activităţi ale profesiei contabile, ca urmare a unor limitări impuse prin acte normative şi voluntară când membrul solicită să nu exercite servicii pentru terţi din motive personale.

 •  

Precizări referitoare la membri radiați din Tabloul CECCAR

În conformitate cu art. 63 din Rof CECCAR,  Consiliul filialei are următoarele atribuţii:”…h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat”. În conformitate cu art. 97 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, publicat în Monitorul Oficial al României nr.  601 din 12 august 2008, Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:”... c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an…”.

În conformitate cu art. 127. lit. b. alin 2  şi următoarele din ROF CECCAR, „…în cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care aparţine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare….Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare. În conformitate cu art. 102 din ROF CECCAR, “cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru reinscriere. In cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat,dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.   

În conformitate cu art. 127. lit. b. alin 2  şi următoarele din ROF CECCAR, parafele şi carnetele membrilor CECCAR care au fost radiați devin nule de drept. 
        

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009